AM-FPD13

Program Committee

Chair Mamoru Furuta (Kochi Univ. of Technol.)
   
Vice Chair Susumu Horita (JAIST)
     
Members Hajime Akimoto (Japan Display East) Toshiaki Arai (Sony)
  Byung Seong Bae (Hoseo Univ.) Yvan Bonnassieux (Ecole Polytechnique)
  James Chang (Apple) Norbert Fruehauf (Univ. Stuttgart)
  Reiji Hattori (Kyushu Univ.) Akira Heya (Univ. Hyogo)
  Yongtaek Hong (Seoul Nat'l Univ.) Chi-Sun Hwang (ETRI)
  Masanobu Ikeda (Japan Display West) Arichika Ishida (Japan Display Central)
  Ryoichi Ishihara (Delft Univ. Technol.) Yasuaki Ishikawa (NAIST)
  Shinichi Ishizuka (Pioneer) Jin Jang (Kyung Hee Univ.)
  Takuo Kaitoh (Japan Display East) Hirotake Kajii (Osaka Univ.)
  Toshio Kamiya (Tokyo Inst. Technol.) Jerzy Kanicki (Univ. Michigan)
  Hyun Jae Kim (Yonsei Univ.) Dietmar Knipp (Jacobs Univ. Bremen)
  Masatoshi Kitamura (Kobe Univ.) Yuji Komatsu (ECN Solar Energy)
  Horng-Show Koo (Minghsin Univ. Sci.&Technol.) Shin-Ichiro Kuroki (Hiroshima Univ.)
  Atsushi Masuda (AIST) Tokiyoshi Matsuda (Ryukoku Univ.)
  Hiroyoshi Naito (Osaka Prefecture Univ.) Hiroaki Nakamura (Idemitsu Kosan)
  Mitsuru Nakata (NHK STRL) Kensuke Nishioka (Univ. Miyazaki)
  Takashi Noguchi (Univ. the Ryukyus) Hiroyuki Okada (Univ. Toyama)
  Taizoh Sadoh (Kyushu Univ.) Ruud Schropp (Eindhoven Univ. Technol.)
  Takao Someya (Univ. Tokyo) Kazushige Takechi (NLT Technologies)
  Taishi Takenobu (Waseda Univ.) Yasuo Toko (Stanley Electric)
  Toshihiko Toyama (Osaka Univ.) Noriko Watanabe (Sharp)
  Hajime Yamaguchi (Toshiba) Yung-Hui Yeh (ITRI)
  Wen-Chang Yeh (Shimane Univ.)