THE 26th INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACTIVE-MATRIX FLATPANEL DISPLAYS AND DEVICES
―TFT Technologies and FPD Materials―
July 2-5, 2019
Ryukoku University Avanti Kyoto Hall, Kyoto, Japan

Program Committee

Chair Hiroyuki Okada (Univ. of Toyama)
   
Vice Chair Masatoshi Kitamura (Kobe Univ.)
(Korea) Sung-Min Yoon (Kyung Hee Univ.)
(Taiwan) Chih-Lung Lin (Nat'l Cheng Kung Univ.)
(Europe) Norbert Fruehauf (Univ. of Stuttgart)
(USA-TFT) Yue Kuo (Texas A&M Univ.)
(USA-PV) Meng Tao (Arizona State Univ.)
     
Members Byung Seong Bae
(Hoseo Univ.)
Yvan Bonnassieux
(Ecole Polytechnique)
  Mamoru Furuta
(Kochi Univ. of Technol.)
Reiji Hattori
(Kyushu Univ.)
  Akira Heya
(Univ. of Hyogo)
Yongtaek Hong
(Seoul Nat'l Univ.)
  Susumu Horita
(JAIST)
Chi-Sun Hwang
(ETRI)
  Ryoichi Ishihara
(Delft Univ. of Technol.)
Yasuaki Ishikawa
(NAIST)
  Jin Jang
(Kyung Hee Univ.)
Hirotake Kajii
(Osaka Univ.)
  Toshio Kamiya
(Tokyo Inst. of Technol.)
Tetsuya Kaneko
(Univ. of Tokai)
  Hyun Jae Kim
(Yonsei Univ.)
Junghwan Kim
(Tokyo Inst. of Technol.)
  Tokiyoshi Matsuda
(FLOSFIA)
Nobuyuki Matsuki
(Kanagawa Univ.)
  Masahiro Mitani
(Sharp)
Kentaro Miura
(Japan Display)
  Tatsuo Mori
(Aichi Inst. of Technol.)
Hiroyoshi Naito
(Osaka Prefecture Univ.)
  Hiroaki Nakamura
(Idemitsu Kosan)
Kenji Nakao
(Japan Display)
  Mitsuru Nakata
(JAPAN BROADCASTING)
Takashi Noguchi
(Univ. of the Ryukyus)
  Taizoh Sadoh
(Kyushu Univ.)
Yoshinobu Saito
(Toshiba Memory)
  Ruud E.I. Schropp
(Univ. of the Western Cape)
Isao Suzumura
(Japan Display)
  Kazushige Takechi
(Tianma Japan)
Taishi Takenobu
(Nagoya Univ.)
  Yasuhiro Terai
(JOLED)
Yung-Hui Yeh
(ITRI)
  Atsushi Wakamiya
(Kyoto Univ.)