THE 25th INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACTIVE-MATRIX FLATPANEL DISPLAYS AND DEVICES
- TFT Technologies and FPD Materials -
July 3-6, 2018
Ryukoku University Avanti Kyoto Hall, Kyoto, Japan

Program Committee

Chair Hiroyuki Okada (Univ. of Toyama)
   
Vice Chair Masatoshi Kitamura (Kobe Univ.)
(Korea) Sung-Min Yoon (Kyung Hee Univ.)
(Taiwan) Shun-Wei Liu (Ming-Chi Univ. of Technol.)
(Europe) Norbert Fruehauf (Univ. of Stuttgart)
(USA-TFT) Yue Kuo (Texas A&M Univ.)
(USA-PV) Meng Tao (Arizona State Univ.)
Members
 • Byung Seong Bae
  (Hoseo Univ.)
 • Yvan Bonnassieux
  (Ecole Polytechnique)
 • Mamoru Furuta
  (Kochi Univ. of Technol.)
 • Reiji Hattori
  (Kyushu Univ.)
 • Akira Heya
  (Univ. of Hyogo)
 • Yongtaek Hong
  (Seoul Nat'l Univ.)
 • Susumu Horita
  (JAIST)
 • Chi-Sun Hwang
  (ETRI)
 • Ryoichi Ishihara
  (Delft Univ. of Technol.)
 • Yasuaki Ishikawa
  (NAIST)
 • Jin Jang
  (Kyung Hee Univ.)
 • Hirotake Kajii
  (Osaka Univ.)
 • Toshio Kamiya
  (Tokyo Inst. of Technol.)
 • Tetsuya Kaneko
  (Tokai Univ.)
 • Hyun Jae Kim
  (Yonsei Univ.)
 • Junghwan Kim
  (Tokyo Inst. of Technol.)
 • Dietmar Knipp
  (Jacobs Univ. Bremen)
 • Chih-Lung Lin
  (Nat’l Cheng Kung Univ.)
 • Tokiyoshi Matsuda
  (FLOSFIA)
 • Nobuyuki Matsuki
  (Kanagawa Univ.)
 • Masahiro Mitani
  (Sharp)
 • Kentaro Miura
  (Japan Display)
 • Tatsuo Mori
  (Aichi Inst. of Technol.)
 • Hiroyoshi Naito
  (Osaka Prefecture Univ.)
 • Hiroaki Nakamura
  (Idemitsu Kosan)
 • Kenji Nakao
  (Japan Display)
 • Mitsuru Nakata
  (JAPAN BROADCASTING)
 • Takashi Noguchi
  (Univ. of the Ryukyus)
 • Taizoh Sadoh
  (Kyushu Univ.)
 • Yoshinobu Saito
  (Toshiba Memory)
 • Ruud E.I. Schropp
  (Eindhoven Univ. of Technol.)
 • Isao Suzumura
  (Japan Display)
 • Kazushige Takechi
  (Tianma Japan)
 • Taishi Takenobu
  (Nagoya Univ.)
 • Yasuhiro Terai
  (JOLED)
 • Yung-Hui Yeh
  (ITRI)
 • Atsushi Wakamiya
  (Kyoto Univ.)
 •